டிரம் கட்டர் மூலம் உப்பு காரம் நில பள்ளம் தோண்டுதல்