பழ மரம் நடுவதற்கு ஆகர் ட்ரில் பயன்படுத்தப்படுகிறது